+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki Orzeł S.A. niniejszym przekazuje korektę raportu bieżącego nr 5/2023 ESPI opublikowanego w dniu 14 czerwca 2023 roku. Przyczyną korekty jest omyłka pisarska w postaci wskazanego terminu spłaty pożyczki, która przypada na lata 2025 – 2032, a nie błędnie wskazanego terminu 2025 -2023.

Treść raportu przed korektą:

W nawiązaniu do raportu RB nr 7/2022 ESPI z dnia 21 lutego 2022 roku Zarząd Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej informuje, że w dniu 13 czerwca 2023 roku podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę dotacji bezzwrotnej na kwotę 7 475 940 zł oraz umowę pożyczki na kwotę 17 443 860 zł stanowiących źródła finansowania inwestycji w drugą linię technologiczną do recyklingu zużytych opon. Dotacja stanowiąca równowartość 30% kosztów kwalifikowalnych udzielona zostanie w formie refundacji poniesionych nakładów. Pożyczka o równowartości 70% kosztów kwalifikowalnych wypłacona zostanie w dwóch transzach w roku 2023 oraz 2024. Okres jej spłaty przypada na lata 2025-2023, a oprocentowanie określone zostało na warunkach rynkowych. Zabezpieczenia umów ustanowione zostaną w formie:

– weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową,

– sądowego zastawu rejestrowego na nowej linii technologicznej do recyklingu zużytych opon,

– cesji praw z umowy ubezpieczenia linii technologicznej,

– pełnomocnictwa do podstawowego rachunku bankowego Spółki,

– hipoteki umownej na nieruchomości w Poniatowej do kwoty wynoszącej 125% wartości dofinansowania.

W związku z obowiązującym Emitenta maksymalnym poziomem intensywności pomocy publicznej wynoszącym 70% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, wartość zwolnienia z podatku dochodowego w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, o której Zarząd informował raportem bieżącym nr RB nr 1/2023 ESPI z dnia 6 kwietnia 2023 roku, ograniczona zostanie do poziomu 40% całkowitych nakładów, czyli 9 967 920 zł. Pożyczka z NFOŚiGW udzielona na warunkach rynkowych nie stanowi pomocy publicznej.

 

Treść raportu po korekcie:

W nawiązaniu do raportu RB nr 7/2022 ESPI z dnia 21 lutego 2022 roku Zarząd Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej informuje, że w dniu 13 czerwca 2023 roku podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę dotacji bezzwrotnej na kwotę 7 475 940 zł oraz umowę pożyczki na kwotę 17 443 860 zł stanowiących źródła finansowania inwestycji w drugą linię technologiczną do recyklingu zużytych opon. Dotacja stanowiąca równowartość 30% kosztów kwalifikowalnych udzielona zostanie w formie refundacji poniesionych nakładów. Pożyczka o równowartości 70% kosztów kwalifikowalnych wypłacona zostanie w dwóch transzach w roku 2023 oraz 2024. Okres jej spłaty przypada na lata 2025-2032, a oprocentowanie określone zostało na warunkach rynkowych. Zabezpieczenia umów ustanowione zostaną w formie:

– weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową,

– sądowego zastawu rejestrowego na nowej linii technologicznej do recyklingu zużytych opon,

– cesji praw z umowy ubezpieczenia linii technologicznej,

– pełnomocnictwa do podstawowego rachunku bankowego Spółki,

– hipoteki umownej na nieruchomości w Poniatowej do kwoty wynoszącej 125% wartości dofinansowania.

W związku z obowiązującym Emitenta maksymalnym poziomem intensywności pomocy publicznej wynoszącym 70% kosztów kwalifikowalnych inwestycji, wartość zwolnienia z podatku dochodowego w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, o której Zarząd informował raportem bieżącym nr RB nr 1/2023 ESPI z dnia 6 kwietnia 2023 roku, ograniczona zostanie do poziomu 40% całkowitych nakładów, czyli 9 967 920 zł. Pożyczka z NFOŚiGW udzielona na warunkach rynkowych nie stanowi pomocy publicznej.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:

Monika Koszade – Rutkiewicz – Prezes Zarządu

Michał Stachyra – Wiceprezes Zarządu