+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. informuje, że Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskiem, IV Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał w księdze wieczystej LU1O/00065238/4, na częściowo opróżnionym miejscu hipotecznym po Banku Zachodnim WBK S.A. we Wrocławiu, wpisu hipoteki umownej do sumy 1.000.000,00 zł, na rzecz Administratora Hipoteki Justyny Szymanowskiej, tytułem zabezpieczenia roszczeń Obligatariuszy wynikających z Emisji przez Spółkę pod firmą ORZEŁ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poniatowej obligacji serii D.

 

Podstawa prawna:

 

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu

 

Monika Koszade – Rutkiewicz – Członek Zarządu