+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki informuję, iż podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy w ramach pkt. 8) porządku obrad dwunastu Akcjonariuszy reprezentujący łącznie 22,30% kapitału zakładowego na podstawie art. 400 § 1 KSH złożyło wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia bez zwłoki z następującym porządkiem obrad:
1. Podjęcie uchwały określającej ilość osób wchodzących do Rady Nadzorczej Spółki.
2. Głosowanie grupami wyboru Rady Nadzorczej Spółki.

 
Podstawa Prawna:

 

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 
Załącznik:

 

ORZEŁ SA: Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 
Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu