+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S.A. z siedzibą w Poniatowej informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął uchwałę dotyczącą umorzenia łącznie 5.926 (pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) sztuk obligacji serii C oznaczonych kodem PLORZL000118, o łącznej wartości nominalnej 5.926.000,00 zł (pięć milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych).

Umorzenie obligacji nastąpiło w związku z:

– dokonanym przydziałem 5.262 (pięciu tysięcy dwustu sześćdziesięciu dwóch) obligacji serii D w zamian za wierzytelności przysługujące z tytułu obligacji serii C, Obligatariuszom, od których przyjęto oświadczenia o przyjęciu propozycji nabycia obligacji serii D oraz zawartymi przez Emitenta z tymi Obligatariuszami umowami kompensaty,

– nabyciem od Spółki A-Z.S.A. w Poniatowej 664 (sześciuset sześćdziesięciu czterech) obligacji serii C w celu ich umorzenia na podstawie umowy z dnia 28 stycznia 2016 roku.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

 
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu

 

Monika Koszade-Rutkiewicz – Członek Zarządu