+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż w dniu 22 stycznia 2016 roku, podjął uchwałę nr 2 w sprawie umorzenia 7 756 (siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć) sztuk obligacji serii B oznaczonych kodem PLORZL000100, o łącznej wartości nominalnej 7.756.000,00 zł (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), na których zostały ustanowione przez obligatariuszy nieodwołalne blokady w celu umorzenia tych obligacji w związku z zaspokojeniem ich roszczeń poprzez emisję obligacji serii C.

 
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

§ 3 ust. 2 punkt 13 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

 
Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu

 
Monika Koszade-Rutkiewicz – Członek Zarządu