Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, że w dniu 26 sierpnia 2013 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Jacka Orła Prezesa Zarządu ORZEŁ S.A. w związku z transakcjami kupna dokonanymi na akcjach Spółki.

 

Treść przedmiotowego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

 
Podstawa prawna:

 

Art.160 ust 4. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

 

Załącznik:

 

ORZEŁ SA: Załącznik zawiadomienie Akcjonariusza

 
Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarząd