+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, iż w dniu 16 listopada 2012 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Krzysztofa Stanika Członka Rady Nadzorczej ORZEŁ S.A. w związku z transakcjami dokonanymi na akcjach Spółki.

 

Pan Krzysztof Stanik na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych poinformował, iż w trakcie trwania sesji na rynku NewConnect w dniu 23 października i 16 listopada 2012 nabył łącznie 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji spółki ORZEŁ S.A. po średniej cenie zakupu 1,75 zł. Przed ww. transakcjami posiadał 520.000 (pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji ORZEŁ S.A. co stanowiło 6,60% udziału w kapitale zakładowym ORZEŁ S.A. i 6,60% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Po dokonaniu transakcji Pan Krzysztof Stanik posiad 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji ORZEŁ S.A. co stanowi 6,98% udziału w kapitale zakładowym ORZEŁ S.A. i 6,98% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

 
Podstawa prawna:

 

Art.160 ust 4. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 


Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarząd