+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki ORZEŁ S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Ćmiłowie przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej ORZEŁ za rok obrotowy 2013.
Podstawa Prawna:

 

§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załącznik:
ORZEŁ SA Załącznik Skonsolidowany raport roczny za 2013 rok
ORZEŁ SA: Załącznik Opinia biegłego rewidenta o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2013
ORZEŁ SA: Załącznik Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013

 

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu