+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej ORZEŁ za rok obrotowy 2012.
Podstawa Prawna:

 

§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załącznik:

 

ORZEŁ SA: Załącznik Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za 2012 rok

ORZEŁ SA Załącznik Opinia biegłego rewidenta o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2012

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu