+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki ORZEŁ S.A. w upadłości układowej informuje, że w dniu 04 września 2014 r. otrzymał zawiadomienie z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie projektu „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” w ramach działania 8.2. POIG. Termin rozwiązania umowy upłynie w dniu 13 września 2014.
Przyczyną rozwiązania umowy był brak możliwości zrealizowania projektu zgodnie z obowiązującym harmonogramem rzeczowo – finansowym.
Zarząd Spółki informuje, że koszty poniesione w ramach tego projektu nie przekroczą 12 tysięcy złotych.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

 
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu