+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 28 marca 2013 roku odstąpił od podpisania z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie umowy dotyczącej przyznanego Spółce wsparcia finansowego w wysokości 200 tys. zł.. Zadanie, które uzyskało wsparcie w ramach działania 1.7 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo”, dotyczyło przygotowania prospektu emisyjnego Spółki. Dokument ten jest wymagany do przeniesienia notowań akcji Spółki z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW, co w związku ze zmniejszeniem kapitalizacji musi zostać odłożone w czasie.

 
Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 
Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu