+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż w dniu 12 lipca 2016 roku nastąpiła rejestracja w depozycie papierów wartościowych 5.262 obligacji na okaziciela serii D spółki Orzeł S.A. o wartości nominalnej 1.000 zł każda, oznaczonych kodem PLORZL000126, zgodnie z uchwałą Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nr 460/16.

Obligacje serii D Spółki Orzeł S.A. zostały wyemitowane na podstawie uchwały Nr 1 Zarządu Emitenta z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie emisji obligacji serii D zmienionej uchwałą Zarządu Emitenta z dnia 7 marca 2016 roku oraz z dnia 28 kwietnia 2016 r., zgodnie z ustawą z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach.

Obligacje serii D zostały wyemitowane w celu refinansowania zobowiązań Spółki z tytułu obligacji serii C wyemitowanych na podstawie uchwały z dnia 6 listopada 2015 roku.  Obligacje zostały przydzielone siedmiu Obligatariuszom Serii C, z zaliczeniem ich wierzytelności z tytułu wykupu obligacji Serii C na poczet ceny obligacji nowej emisji według wartości nominalnej. Obligacje serii D są obligacjami dziesięcioletnimi oprocentowanymi w wysokości 8% w skali roku, przy czym wypłata odsetek nastąpi w dacie wykupu obligacji, która przypada na dzień 1 lipca 2026 roku. W warunkach emisji Emitent zobowiązał się ponadto do sukcesywnego wykupu obligacji tj. na poziomie nie mniejszym niż 2,5% wartości całej emisji po upływie każdych kolejnych 6 miesięcy. Emisja obligacji serii D ma prowadzić do wydłużenia w czasie spłaty znacznego pakietu zobowiązań co ma pozwolić Spółce na długofalowe odzyskanie stabilności finansowej.

Obligacje są zabezpieczone zastawem rejestrowym na linii technologicznej do recyklingu opon samochodowych oraz opon do innych pojazdów, która stanowi mienie ruchome Emitenta i jest już obciążona zastawem rejestrowym na zabezpieczenie wierzytelności wynikających z Obligacji serii B i serii C wpisanym do rejestru zastawów prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów pod poz. 2269933 oraz pod poz. 2476662, jak również linii do wytwarzania mączki gumowej z granulatu powstałego z recyklingu opon, która stanowi mienie ruchome Emitenta i jest już obciążona zastawem rejestrowym na zabezpieczenie wierzytelności wynikających z umowy z dnia 28.10.2015r. zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju wpisanym do rejestru zastawów prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów pod poz. 2471515. Przedmiot zastawu został poddany następującym wycenom:

a) wykonanej przez inż. Zbigniewa Mazur – Dyplomowanego Rzeczoznawcę Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, zgodnie z którą jego wartość na dzień 14 października 2015r. wynosi 10.710.400,00 (dziesięć milionów siedemset dziesięć tysięcy czterysta) złotych.

b) wykonanej przez Annę Maliszewską z A.W.A. Maliszewscy Wycena Nieruchomości s.c. w Lublinie, zgodnie z którą jego wartość na dzień 15 stycznia 2016r. wynosi 2.400.000,00 (dwa miliony czterysta tysięcy) złotych.

Wpis zastawu do rejestru zastawów nastąpił w dniach 03.02.2016r. pod poz. 2480624 oraz w dniu 04.03.2016r. pod poz. 2483925

Ponadto Emitent zobowiązał się do ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia w postaci hipoteki na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z Dz. nr 429/231 i 429/237 położnej w Poniatowej o powierzchni 1,5313 ha, zabudowanej budynkiem hali produkcyjnej o pow. zabudowy 7008 m2 oraz budynkiem zaplecza socjalno – technicznego o pow. 6841 m2, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim prowadzi księgę wieczysta KW nr LU1O/000065238/4. Przedmiot hipoteki został poddany wycenie wykonanej przez Annę Maliszewską z A.W.A. Maliszewscy Wycena Nieruchomości s.c. w Lublinie, zgodnie z którą jego wartość na dzień 14 maja 2014 roku  wynosi 8.106.745,00 (osiem milionów sto sześć tysięcy siedemset czterdzieści pięć) złotych. Hipoteka będzie zabezpieczała wierzytelności z Obligacji do kwoty 1.000.000 zł (jednego miliona złotych).
Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu

 

Monika Koszade – Rutkiewicz – Członek Zarządu