+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S.A działając w oparciu o postanowienia punktu nr 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na „NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2014 roku zawierający:
1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych ORZEŁ S.A.
2. Wstępne wyniki finansowe za okres styczeń – marzec 2014 roku.
3. Zestawienie informacji opublikowanych w marcu 2014 r. w trybie raportu bieżącego.
4. Informacje na temat realizacji celów emisji.
5. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzących miesiącach, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów
Zarząd Spółki informuje, że począwszy od 1 maja 2014 r. nie będzie publikował raportów bieżących w oparciu o postanowienia punktu nr 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na „NewConnect”. Decyzja ta podyktowana jest ograniczeniem działalności operacyjnej jedynie do recyklingu opon, a co za tym idzie znacznie mniejsza ilością koniecznych do przekazywania informacji. Zarząd oświadcza, że istotne informację z punktu wiedzenia inwestorów będą w dalszym ciągu publikowane w raportach bieżących.

 

Załącznik:

 

ORZEŁ SA: Załącznik do raportu miesięcznego – marzec 2014 r.

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu