+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

 

Zarząd Orzeł S.A działając w oparciu o postanowienia punktu nr 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na „NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za listopad 2011 roku zawierający:

1.Istotne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym emitenta.
2.Raporty bieżące opublikowane w listopadzie 2011 r.
3.Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w listopadzie 2011r.
4. Wydarzenia, które dotyczą emitenta i mają wystąpić w grudniu 2011 i styczniu 2012 r.
Załącznik:

 

ORZEŁ SA: Załącznik do raportu miesięcznego – listopad 2011
ORZEŁ SA: Odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu