+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż działając na podstawie art. 368 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 33 pkt. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach, podjął uchwałę nr 1 z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie przydziału 955 sztuk obligacji serii E o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 955 000,00 złotych.

Przydział obligacji nastąpił w oparciu o otrzymane od obligatariuszy, do których skierowana została propozycja nabycia obligacji serii E, oświadczenia o przyjęciu propozycji nabycia.
 

Podstawa prawna:

 

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

 

Monika Koszade-Rutkiewicz – Prezes Zarządu

 

Michał Stachyra – Członek Zarządu