+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż działając na podstawie art. 368 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 33 pkt. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach, podjął uchwałę nr 1 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie przydziału 5.262 sztuki obligacji serii D o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 5 262 000,00 złotych.

Przydział obligacji nastąpił w oparciu o otrzymane od obligatariuszy, do których skierowana została propozycja nabycia obligacji serii D, oświadczenia o przyjęciu propozycji nabycia.
Obligacje przydzielone zostały 7 obligatariuszom obligacji serii C.

 
Podstawa prawna:

 

  • 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu

 

Monika Koszade – Rutkiewicz – Członek Zarządu