+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2015 Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż w dniu 28 grudnia 2015 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie przydziału obligacji serii C zgodnie z którą dokonał przydziału 7.756 (siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć) sztuk obligacji serii C o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 7.756.000,00 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych. Przydział obligacji nastąpił w oparciu o otrzymane od obligatariuszy, do których skierowana została propozycja nabycia obligacji serii C, oświadczenia o przyjęciu propozycji nabycia.
Obligacje przydzielone zostały 75 obligatariuszom obligacji serii B.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

§ 3 ust. 2 punkt 13 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

 
Osoby reprezentujące Spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu
Monika Koszade – Rutkiewicz – Członek Zarządu