+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, że w dniu 17.11.2011 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od AgioFunds TFI S.A. o przekroczeniu progu 5% w kapitale ORZEŁ SA przez subfundusz AGIO-Multistrategia wydzielonego w ramach AGIO Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zarządzanego przez AgioFunds TFI S.A. Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku transakcji sprzedaży 46.482 akcji ORZEŁ SA na sesji zwykłej w dniu 16.11.2011.

 

Przed tym zdarzeniem Akcjonariusz posiadał 403.652 akcji Spółki które stanowiły 5,12 % kapitału zakładowego ORZEŁ S.A., przyznających 403.652 głosów z akcji, co stanowi 5,12 % ogólnej liczby głosów.

 

Po przeprowadzeniu powyższej transakcji Akcjonariusz posiada 357.170 akcji zwykłych na okazicieli spółki ORZEŁ SA, co stanowi 4,53 % kapitału zakładowego ORZEŁ S.A., przyznających 357.170 głosów z akcji, co stanowi 4,53 % ogólnej liczby głosów.

 
Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o obrocie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

 
Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarząd