+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki w dniu 15.11.2011 r. podjął decyzje o publikacji prognoz wyników finansowych Grupy Kapitałowej za rok 2011. Zarząd szacuje, iż Spółka osiągnie skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 30,0 mln zł oraz skonsolidowany zysk netto na poziomie 1,1 mln zł.
Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 2 pkt. 15 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu