+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 czerwca 2018 roku podjął uchwałę o udzieleniu Panu Grzegorzowi Zielińskiemu prokury łącznej niewłaściwej uprawniającej do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki Orzeł S.A. Prokura obejmuje umocowanie wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z jednym członkiem Zarządu Spółki.

Życiorys zawodowy Pana Grzegorza Zielińskiego zostanie opublikowany bezzwłocznie po jego otrzymaniu przez Spółkę.

Pan Grzegorz Zieliński złożył wobec Spółki oświadczenia, z których wynika, że: nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu, nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Spółki działalności do niej konkurencyjnej oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Podstawa prawna:

 

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Monika Koszade-Rutkiewicz –Prezes Zarządu

 

Michał Stachyra – Członek Zarządu