+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki ORZEŁ S.A. w upadłości układowej informuje, że w dniu 12 września 2014 r. otrzymał postanowienie z Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku z wniosku Michelin Polska Spółka Akcyjna w przedmiocie wyłączenia z masy upadłości Orzeł Spółka Akcyjna z siedzibą w Ćmiłowie na rzecz Michelin Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie mienia w postaci opon w ilości 2336 sztuk, o łącznej wartości 545 155,22 złotych brutto.
Po wyłączeni tych składników z masy upadłości strony zamierzają zawrzeć ugodę w postępowaniu sądowym z powództwa Michelin Polska S.A. odnoszącą się do pozostałych wierzytelności pieniężnych, które objęte będą z mocy prawa układem w postępowaniu upadłościowym.

 

 

Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 2 pkt 18 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 
Osoby reprezentujące spółkę:

 

 
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu