+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki ORZEŁ S.A. w upadłości układowej, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego nr 47/2014 z dnia 21 października 2014 r.

 

Prawidłowa treść raportu:

 

Zarząd Spółki ORZEŁ S.A. w upadłości układowej informuje, że w dniu 21.10.2014 wpłynęło do siedziby Spółki postanowienie Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku z dnia 03.10.2014 roku, na mocy, którego Sąd postanowił wpisać do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany w statucie spółki w tym dotyczące upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 5 500 000 zł (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy). W związku z powyższym Zarząd Spółki w załączeniu podaje do publicznej wiadomości tekst jednolity Statutu Spółki, w brzmieniu uwzględniającym zmiany uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27.06.2014 roku.

 

Załącznik:

 

 

ORZEŁ SA : Jednolity tekst Statutu ORZEŁ SA

 

 

Podstawa prawna:

 

 

  • 3 ust. 2 pkt 5) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

 
Osoby reprezentujące spółkę:

 

 

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu