+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż, w dniu 17 grudnia 2021 roku do siedziby Spółki wpłynęła obustronnie podpisana umowa z KPW Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Orzeł S.A. za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022.
Umowa została zawarta przez Spółkę na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 05 listopada 2021 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2021 i 2022 rok.

Podstawa prawna:

  • 3 ust. 1 pkt 11) załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

 

Monika Koszade – Rutkiewicz – Prezes Zarządu

Michał Stachyra – Członek Zarządu