+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał podpisaną umowę kredytu nieodnawialnego z BNP Paribas Bank Polska SA (Bank) na kwotę do 2,2 mln zł, na okres do 28 września 2012 r. Celem zawarcia umowy kredytu jest poprawa przepływów finansowych w realizowanej inwestycji budowy Zakładu Produkcji Granulatu Gumowego. Spłata kredytu nastąpi w chwili otrzymania ostatniej transzy z dotacji uzyskanej na realizację inwestycji.

 

Zabezpieczeniem umowy pożyczki stanowi weksle własny In blanco wraz z deklaracją wekslową, hipoteka łączna do kwoty 3,3 mln zł ustanowiona na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w miejscowości Poniatowa, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości w kwocie nie niższej niż 2,2 mln zł oraz oświadczenie Spółki o poddaniu się karze zgodnie z Prawem Bankowym.

 

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków rynkowych dla umów tego typu.

 

Uzyskanie wskazanego powyżej kredytu pomostowego pozwoli Spółce na swobodniejsze zarządzanie kapitałem obrotowym a to w konsekwencji poprawi rentowność prowadzonej działalności Brokera Oponiarskiego.

 

Po zakończeniu inwestycji, Spółka złoży wniosek do PARP o rozliczenie całej inwestycji oraz wniosek o ostatnią transze dotacji w wysokości ok. 2,8 mln zł. Przewidywany w chwili obecnej termin złożenia rozliczenia końcowego to luty 2012 oraz wpływu ostatniej transzy dotacji to wrzesień 2012.

 
Podstawa prawna:

 

§ 3 ust.2 pkt 1-2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu