+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 24 stycznia 2013 r. Spółka podpisała dwie umowy kredytowe z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

 

Pierwsza umowa dotyczy kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 500 tys. zł i obowiązuje do dnia 31 stycznia 2014 r. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę referencyjną WIBOR 1M powiększoną o marżę banku. Kredyt będzie dostępny od dnia spełnienia przez Spółkę warunków uruchomienia kredytu do dnia 31 stycznia 2014 r.

 

Druga umowa dotyczy kredytu obrotowego na kwotę 3 000 tys. zł. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę referencyjną WIBOR 1M powiększoną o marżę banku. Kredyt będzie dostępny do uruchomienia od dnia spełnienia przez Spółkę warunków uruchomienia kredytu do dnia 15 maja 2013 r. Spółka dokona spłaty kredytu w 6 równych miesięcznych ratach płatnych ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od dnia 31.05.2013 roku. Ostateczny termin spłaty kredytu przypada na 31.10.2013 r.

Celem obu kredytów jest finansowanie bieżącej działalności Spółki, w szczególności pokrycie zapotrzebowania na kapitał obrotowy wynikający z sezonowej działalności Zakładu Produkcji Granulatu Gumowego w Poniatowej.

 

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z ww. umów są:
a) hipoteka umowna łączna ustanowiona na nieruchomościach należących do Spółki położonych w Ćmiłowie oraz Poniatowej,
b) przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia ww. nieruchomości,
c) weksel własny in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową,
d) pełnomocnictwo do obciążenia rachunków Spółki w Banku Zachodnim WBK S.A.

 

Warunkiem uruchomienia kredytów będzie łącznie spełnienie przez Spółkę m.in. poniższych warunków:
a) ustanowione zabezpieczenia w formie przewidzianej obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku hipoteki, po przedstawieniu w Banku potwierdzenia złożenia we właściwym sądzie należycie sporządzonych, opłaconych i kompletnych wniosków o wpis hipoteki w księgach wieczystych,
b) złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 97 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe o treści uzgodnionej z Bankiem.
Na dzień publikacji niniejszego raportu wszystkie warunki uruchomienia kredytów zostały spełnione.

 

Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

 

Umowy zostały uznane za znaczące, ze względu na przekroczenie 10% kapitałów własnych Spółki.

 

Ponadto Spółka informuje, iż w dniu 24 stycznia 2013 r. podpisała aneks do umowy o kredyt obrotowy z dnia 6 kwietnia 2012 r. z pózn. zm. udzielonego w kwocie 2.500 tys. zł na okres 5 lat, o zawarciu którego Spółka informowała w raporcie RB nr 21/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. Przedmiotem ww. aneksu jest ujednolicenie prawnych zabezpieczeń spłaty wszystkich trzech umów kredytowych zawartych pomiędzy Spółką a Bankiem Zachodnim WBK S.A.

 

W ocenie Zarządu, podpisanie powyższych umów, pomimo pogorszenia wyników finansowych w 2012 roku, uprawdopodabnia uzyskanie satysfakcjonujących wyników finansowych w 2013 roku.

 

 

Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu