+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. (dalej: Emitent) informuje o wpłynięciu do siedziby Emitenta w dniu dzisiejszym, tj. 4 czerwca 2013 r. Zawiadomienia Akcjonariusza z dnia 04.06.2013 r. przekazanego w trybie Art. 160, ust. 1, pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz na w trybie Art. 69 ustawy o ofercie publicznej […] o zwiększeniu udziału procentowego w głosach powyżej 10%. W przesłanym Zawiadomieniu Akcjonariusz, pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta – Pan Krzysztof Stanik poinformował, że w okresie od 3 stycznia 2013 r. do 4 czerwca 2013 r. dokonał transakcji nabycia łącznie 50.000 sztuk akcji Emitenta o łącznej wartości 58.204,33 zł (tj. po średnim kursie nabycia 1,16 zł). Transakcje zostały zawarte podczas sesji na ryku NewConnect.

 

W wyniku transakcji Akcjonariusz zwiększył swój udział procentowy w głosach – przekroczył próg 10% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu i obecnie posiada 800.000 sztuk akcji Emitenta, co stanowi 10,15% udziału w kapitale zakładowym ORZEŁ S.A. i 800.000 sztuk głosów, co stanowi 10,15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Przed transakcjami Akcjonariusz posiadał 750.000 sztuk akcji Emitenta, co stanowiło 9,52% udziału w kapitale zakładowym ORZEŁ S.A. oraz 750.000 sztuk głosów, co stanowiło 9,52% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

 

Dodatkowo Akcjonariusz zawiadomił, że nabyte akcje dołączył do deklaracji ograniczającej rozporządzanie, zgodnie z brzmieniem deklaracji złożonej dnia 20.12.2012r.

 

 

Podstawa prawna:

 

Art.70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu