+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. w upadłości układowej (dalej: Emitent)  informuje o wpłynięciu do siedziby Emitenta w dniu 21 stycznia 2015 r. zawiadomienia Akcjonariusza z dnia 21.01.2015 r. przekazanego w trybie Art. 160, ust. 1, pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

W przesłanym Zawiadomieniu Akcjonariusz, pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta – Pan Krzysztof Stanik poinformował, że w dniach od 17.09.2014 do 08.12.2014  nabył łącznie 60.000 akcji spółki po średniej cenie 0,33 zł. Transakcje zostały zawarte podczas sesji na ryku NewConnect.

 

W wyniku transakcji Akcjonariusz zwiększył swój udział procentowy w głosach na walnym zgromadzeniu i obecnie posiada 1.000.000 sztuk akcji Emitenta, co stanowi 12,69% udziału w kapitale zakładowym ORZEŁ S.A. w upadłości układowej i  1.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 12,69% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Przed transakcjami Akcjonariusz posiadał 940.000 sztuk akcji Emitenta, co stanowiło 11,93% udziału w kapitale zakładowym ORZEŁ S.A. w upadłości układowej oraz 940.000 głosów, co stanowiło 11,93% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

 

 

 

 

Podstawa prawna:

 

Art.160 ust 4. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

 

 
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu