+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. (dalej: Emitent) informuje o wpłynięciu do siedziby Emitenta w dniu 11 stycznia 2016 roku zawiadomienia Akcjonariusza z dnia 11.01.2016 roku przekazanego w trybie Art. 160, ust. 1, pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
W przesłanym Zawiadomieniu Akcjonariusz, Pani Halina Orzeł poinformowała, że w okresie od 27.04.2015 do 28.12.2015 roku zbyła łącznie 34 775 akcji Spółki po średniej cenie 0,60 zł. Transakcje zostały zawarte podczas sesji na ryku NewConnect.

W wyniku transakcji Akcjonariusz zmniejszył swój udział procentowy w głosach na walnym zgromadzeniu i obecnie posiada 1 191 098 sztuk akcji Emitenta, co stanowi 15,12% udziału w kapitale zakładowym Orzeł S.A. i 1 191 098 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 15,12% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Przed transakcjami Akcjonariusz posiadał 1 225 873 sztuk akcji Emitenta, co stanowiło 15,56% udziału w kapitale zakładowym Orzeł S.A. oraz 1 225 873 głosów, co stanowiło 15,56% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.
Podstawa prawna:

Art.160 ust 4. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu

 

Monika Koszade-Rutkiewicz – Członek Zarządu