+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. (dalej: Emitent) informuje o wpłynięciu do siedziby Emitenta w dniu 11 stycznia 2016 roku zawiadomienia Akcjonariusza z dnia 11.01.2016 roku przekazanego w trybie Art. 160, ust. 1, pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
W przesłanym Zawiadomieniu Akcjonariusz, pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta poinformował, że w dniach od 23.04.2015 do 28.12.2015 nabył łącznie 30.000 akcji Spółki po średniej cenie 0,65 zł. Transakcje zostały zawarte podczas sesji na ryku NewConnect.
W wyniku transakcji Akcjonariusz zwiększył swój udział procentowy w głosach na walnym zgromadzeniu i obecnie posiada 1.030.000 sztuk akcji Emitenta, co stanowi 13,07% udziału w kapitale zakładowym Orzeł S.A. i 1.030.000 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 13,07% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Przed transakcjami Akcjonariusz posiadał 1.000.000 sztuk akcji Emitenta, co stanowiło 12,69% udziału w kapitale zakładowym Orzeł S.A. oraz 1.000.000 głosów, co stanowiło 12,69% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Podstawa prawna:

Art.160 ust 4. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu

 

Monika Koszade – Rutkiewicz – Członek Zarządu