+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. (dalej: Emitent) informuje o wpłynięciu do siedziby Emitenta w dniu 18 października 2013 r. Zawiadomienia Akcjonariusza z dnia 18.10.2013 r. przekazanego w trybie Art. 160, ust. 1, pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W przesłanym Zawiadomieniu Akcjonariusz, pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta – Pan Krzysztof Stanik poinformował, że w okresie od 11 lipca 2013 r. do 18 października 2013 r. dokonał transakcji nabycia łącznie 40.000 sztuk akcji Emitenta po średnim kursie nabycia 1,00 zł. Transakcje zostały zawarte podczas sesji na ryku NewConnect.

 

W wyniku transakcji Akcjonariusz zwiększył swój udział procentowy w głosach na walnym zgromadzeniu i obecnie posiada 840.000 sztuk akcji Emitenta, co stanowi 10,66% udziału w kapitale zakładowym ORZEŁ S.A. i 840.000 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 10,66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Przed transakcjami Akcjonariusz posiadał 800.000 sztuk akcji Emitenta, co stanowiło 10,15% udziału w kapitale zakładowym ORZEŁ S.A. oraz 800.000 głosów, co stanowiło 10,15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

 

Dodatkowo Akcjonariusz zawiadomił, że nabyte akcje dołączył do deklaracji ograniczającej rozporządzanie, zgodnie z brzmieniem deklaracji złożonej dnia 20.12.2012r.

 
Podstawa prawna:

 

Art.70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej

 

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarząd