+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. (dalej: Emitent) informuje o wpłynięciu do siedziby Emitenta w dniu 31 stycznia 2014 r. Zawiadomienia Akcjonariusza z dnia 31.01.2014 r. przekazanego w trybie Art. 160, ust. 1, pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W przesłanym Zawiadomieniu Akcjonariusz, pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta – Pan Krzysztof Stanik poinformował, że w dniu 13 grudnia 2013 r. nabył 10.000 akcji spółki po cenie 0,55 zł, a także w dniu 17 stycznia 2014 r. nabył 10.000 akcji spółki po cenie 0,47 zł. Transakcje zostały zawarte podczas sesji na ryku NewConnect.

 

W wyniku transakcji Akcjonariusz zwiększył swój udział procentowy w głosach na walnym zgromadzeniu i obecnie posiada 860.000 sztuk akcji Emitenta, co stanowi 10,92% udziału w kapitale zakładowym ORZEŁ S.A. i 860.000 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 10,92% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Przed transakcjami Akcjonariusz posiadał 840.000 sztuk akcji Emitenta, co stanowiło 10,66% udziału w kapitale zakładowym ORZEŁ S.A. oraz 840.000 głosów, co stanowiło 10,66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

 

 
Podstawa prawna:

 

Art.70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej

 

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarząd