+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. w upadłości układowej (dalej: Emitent) informuje o wpłynięciu do siedziby Emitenta w dniu 26 sierpnia 2014 r. zawiadomienia Akcjonariusza z dnia 26.08.2014 r. przekazanego w trybie Art. 160, ust. 1, pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W przesłanym Zawiadomieniu Akcjonariusz, pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta – Pan Krzysztof Stanik poinformował, że w dniach od 31.01.2014 do 26.08.2014 nabył łącznie 80.000 akcji spółki po średniej cenie 0,34 zł. Transakcje zostały zawarte podczas sesji na ryku NewConnect.

 

W wyniku transakcji Akcjonariusz zwiększył swój udział procentowy w głosach na walnym zgromadzeniu i obecnie posiada 940.000 sztuk akcji Emitenta, co stanowi 11,93% udziału w kapitale zakładowym ORZEŁ S.A. w upadłości układowej i 940.000 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 11,93% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Przed transakcjami Akcjonariusz posiadał 860.000 sztuk akcji Emitenta, co stanowiło 10,92% udziału w kapitale zakładowym ORZEŁ S.A. w upadłości układowej oraz 860.000 głosów, co stanowiło 10,92% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

 

 

Podstawa prawna:

 

 

Art.160 ust 4. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

 
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu