+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. w upadłości układowej (dalej: Emitent)  informuje o wpłynięciu do siedziby Emitenta w dniu 22 stycznia 2015 r. zawiadomienia Akcjonariusza z dnia 21.01.2015 r. przekazanego w trybie Art. 160, ust. 1, pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

W przesłanym Zawiadomieniu Pani Halina Orzeł poinformowała, że w okresie od lipca 2014 do sierpnia 2014 zbyła łącznie 54 595 akcji spółki po średniej cenie 0,31 zł. Transakcje zostały zawarte podczas sesji na ryku NewConnect.

 

W wyniku transakcji Akcjonariusz zmniejszył swój udział procentowy w głosach na walnym zgromadzeniu i obecnie posiada 1 225 873 sztuk akcji Emitenta, co stanowi 15,56% udziału w kapitale zakładowym ORZEŁ S.A. w upadłości układowej i  1 225 873 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 15,56% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Przed transakcjami Akcjonariusz posiadał 1 280 468 sztuk akcji Emitenta, co stanowiło 16,25% udziału w kapitale zakładowym ORZEŁ S.A. w upadłości układowej oraz 1 280 468 głosów, co stanowiło 16,25% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

 

 

 

 

Podstawa prawna:

 

Art.160 ust 4. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

 

 
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu