+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki Orzeł S.A. zwołuje na dzień 28 czerwca 2013 r. na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki: Ćmiłów, ul. Willowa 2-4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORZEŁ S.A. z następującym porządkiem obrad:

 

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie:

a) jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.

b) jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.
c) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012.
d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
e) skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012.

7) Podjęcie uchwał w sprawie:

a) pokrycia straty za rok obrotowy 2012,

b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2012 roku,
c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2012 roku,
d) wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencje,
e) zmiany Statutu poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

f) zmiany standardów rachunkowości z MSR na PSR.

8) Wolne wnioski.
9) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A.
Akcjonariuszy zainteresowanych wzięciem udziału w walnym Zgromadzeniu informujemy, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 12 czerwca 2012 roku (Dzień Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 01 czerwca 2013 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. 13 czerwca 2013r. od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Szersze informacje zawarte zostały w załącznikach do raportu oraz tożsame znajdują się również na stronie internetowej pod adresem http://www.orzelsa.com w zakładce Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podstawa Prawna:

 

§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Załącznik:

ORZEŁ SA: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
ORZEŁ SA: Projekty uchwał
Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu