+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki Orzeł S.A. w upadłości układowej zwołuje na dzień 27 czerwca 2014 r. na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki w Ćmiłowie, ul. Willowa 2-4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORZEŁ S.A. z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie:

a) jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 01 stycznia 2013 – 31 grudnia 2013.
b) jednostkowego sprawozdania z działalności Spółki za okres 01 stycznia 2013 – 31 grudnia 2013.
c) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013.
d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01 stycznia 2013 – 31 grudnia 2013.
e) skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za okres 01 stycznia 2013 – 31 grudnia 2013.

7) Podjęcie uchwał w sprawie:

a) pokrycia straty za rok obrotowy 2013,
b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2013 roku,
c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2013 roku,
d) dalszego istnienia Spółki.
e) zmiany Statutu poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
f) zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
g) zmian w składzie Rady Nadzorczej.

8) Wolne wnioski.
9) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Szczegółowe informacje zawarte zostały w załącznikach do raportu oraz tożsame znajdują się również na stronie internetowej pod adresem http://www.orzelsa.com w zakładce Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

 

 

Podstawa Prawna:

 

§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Załącznik:

 

ORZEŁ SA: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
ORZEŁ SA: Projekty uchwał
Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu