+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki Orzeł S.A. w upadłości układowej zwołuje na dzień 23 lutego 2015 r. na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki w Poniatowej, ul. Przemysłowa 50 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł S.A. w upadłości układowej z następującym porządkiem obrad:

 

1)  Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2)  Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

3)  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz

zdolności do podejmowania uchwał.

4)  Przyjęcie porządku obrad.

5)  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

6)  Podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie Spółki.

7)  Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

8)  Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki

9)  Wolne wnioski.

10) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Szczegółowe informacje zawarte zostały w załącznikach do raportu oraz tożsame znajdują się również na stronie internetowej pod adresem http://www.orzelsa.com w zakładce Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

 

Podstawa Prawna:

  • 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

Załącznik:

 

ORZEŁ SA: Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

ORZEŁ SA: Projekty uchwał

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu