+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki Orzeł S.A. zwołuje na dzień 22 czerwca 2020 roku na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki w Poniatowej, ul. Przemysłowa 50 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł S.A. z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie:
  • sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku,
  • sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku,
  • sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • podziału zysku za rok obrotowy 2019,
  • udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2019 roku,
  • udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2019 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru  członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

 

Podstawa Prawna:

 • 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załącznik:

 

Ogłoszenie z dnia 18 maja 2020 o zwołaniu ZWAZ Orzeł SA

Orzeł SA_Projekty_uchwal_na_WZA_22 06 2020

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Monika Koszade-Rutkiewicz – Prezes Zarządu

 

Michał Stachyra – Członek Zarządu