+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki Orzeł S.A. zwołuje na dzień 17 czerwca 2019 roku na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki w Poniatowej, ul. Przemysłowa 50 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł S.A. z następującym porządkiem obrad:

1)         Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2)         Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3)         Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności   do podejmowania uchwał.

4)         Przyjęcie porządku obrad.

5)         Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6)         Rozpatrzenie i zatwierdzenie:

  1. a) sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku,
  2. b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku,
  3. c) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018.

7)         Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. a) podziału zysku za rok obrotowy 2018,
  2. b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2018 roku,
  3. c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2018 roku.

8)         Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

9)         Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

10)       Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Rady Nadzorczej.

11)       Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki, w tym również w sprawie zmiany Statutu poprzez  upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia w części lub w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

12)       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

13)       Wolne wnioski.

14)       Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Szczegółowe informacje zawarte zostały w załącznikach do raportu oraz tożsame znajdują się również na stronie internetowej pod adresem http://www.orzelsa.com

  

Podstawa Prawna:

  • 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załącznik:

Ogłoszenie z dnia 17 maja 2019 o zwołaniu ZWZ Orzeł SA

Projekty_uchwal_na_ZWZ_17 06 2019 (3)

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 Monika Koszade-Rutkiewicz – Prezes Zarządu

 

Michał Stachyra – Członek Zarządu