+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki Orzeł S.A. zwołuje na dzień 17 czerwca 2015 roku na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki w Poniatowej, ul. Przemysłowa 50 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł S.A. z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie:

a) jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku,

b) jednostkowego sprawozdania z działalności Spółki za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku,

c) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) pokrycia straty za rok obrotowy 2015,

b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2015 roku,

c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2015 roku.

8.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Szczegółowe informacje zawarte zostały w załącznikach do raportu oraz tożsame znajdują się również na stronie internetowej pod adresem http://www.orzelsa.com w zakładce Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

 

Podstawa Prawna:

  • 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

Załącznik:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu

 

Monika Koszade-Rutkiewicz – Członek Zarządu