+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki Orzeł S.A. zwołuje na dzień 14 czerwca 2024 roku na godzinę 11:00 w siedzibie Spółki w Poniatowej, ul. Przemysłowa 50 Walne Zgromadzenie Orzeł S.A. z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie:
a) Sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku,
b) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku,
c) Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.
7) Podjęcie uchwał w sprawie:
a) podziału zysku za rok obrotowy 2023,
b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2023 roku,
c) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2023 roku.
8) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
9) Wolne wnioski.
10) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Szczegółowe informacje zawarte zostały w załącznikach do raportu oraz tożsame znajdują się również na stronie internetowej pod adresem http://www.orzelsa.com

Podstawa Prawna:

  • 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

Załączniki:

Ogłoszenie z dnia 10 maja 2024 o zwołaniu ZWZ Orzeł S.A.

Projekty_uchwal_na_WZA_14.06.2024

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Monika Koszade-Rutkiewicz – Prezes Zarządu

 

Michał Stachyra – Wiceprezes Zarządu