+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki Orzeł S.A. zwołuje na dzień 13 czerwca 2017 roku na godzinę 13:00 w siedzibie Spółki w Poniatowej, ul. Przemysłowa 50 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł S.A. z następującym porządkiem obrad:

 

 • Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 • Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie:
  1. jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku,
  2. jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku,
  3. sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016.
 • Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. pokrycia straty za rok obrotowy 2016,
  2. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2016 roku,
  3. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2016 roku.
 • Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
 • Wybór członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
 • Wolne wnioski.
 • Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Szczegółowe informacje zawarte zostały w załącznikach do raportu oraz tożsame znajdują się również na stronie internetowej pod adresem http://www.orzelsa.com w zakładce Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

 

Podstawa Prawna:

 • 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

 

Załącznik:

Ogłoszenie z dnia 15 maja 2017r. o zwołaniu ZWZ Orzeł SA

Projekty uchwal na WZA 13.06.2017 

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu

 

 

Monika Koszade-Rutkiewicz – Członek Zarządu