+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki Orzeł S.A. zwołuje na dzień 12 czerwca 2018 roku na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki w Poniatowej, ul. Przemysłowa 50 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł S.A. z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie:
  • jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku,
  • jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku,
  • sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • pokrycia straty za rok obrotowy 2017,
  • udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2017 roku,
  • udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2017 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Szczegółowe informacje zawarte zostały w załącznikach do raportu oraz tożsame znajdują się również na stronie internetowej pod adresem http://www.orzelsa.com w zakładce Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa Prawna:

 • 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załącznik:

Ogłoszenie z dnia 16 maja 2018r. o zwołaniu ZWZ Orzeł SA

Projekty_uchwal_na_WZA_12_06_2018

Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu

 

Monika Koszade-Rutkiewicz – Wiceprezes Zarządu