+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki Orzeł S.A. w upadłości układowej zwołuje na dzień 09 listopada 2015 roku na godzinę 14:00 w siedzibie Spółki w Poniatowej, ul. Przemysłowa 50 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł S.A. w upadłości układowej z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Złożenie oświadczenia w przedmiocie powołania członka Zarządu, zgodnie z §15 ust. 3 Statutu Spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Szczegółowe informacje zawarte zostały w załącznikach do raportu oraz tożsame znajdują się również na stronie internetowej pod adresem http://www.orzelsa.com w zakładce Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

Załącznik:
ORZEŁ SA: Uwagi Zarządu do porządku obrad
ORZEŁ SA: Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
ORZEŁ SA: Projekty uchwał

Podstawa Prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu