+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. informuje, że w wykonaniu zobowiązań określonych w warunkach emisji obligacji Serii D nabył w celu umorzenia 132 obligacje serii D wyemitowanych przez Spółkę za cenę 1 093,59 zł każda, tj. łącznie za kwotę 144 353,88 zł. Nabycie nastąpiło na podstawie indywidulnych porozumień z obligatariuszami serii D i jest równoznaczne z wykonaniem zobowiązania do wykupu obligacji serii D na poziomie nie mniejszym niż 2,5% wartości całej emisji po upływie każdych kolejnych 6 miesięcy po Dniu Emisji.

 

 
Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu

 

 

Monika Koszade – Rutkiewicz – Członek Zarządu