+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej informuje, że w dniu 22 czerwca 2020, działając na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach zawarł transakcje nabycia 864 sztuk obligacji własnych serii D w celu umorzenia o wartości nominalnej 1000,00 zł każda obligacja, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 1 z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie emisji obligacji serii D, zmienionej uchwałą nr 1 z dnia 7 marca 2016 roku, uchwałą nr 1 z dnia 28 kwietnia 2016 roku, uchwałą nr 1 z dnia 30 września 2016 roku oraz uchwałą nr 1 z dnia 19 maja 2017 roku, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLORZL000126. Łączna wartość nabycia obligacji serii D wyniosła 1 139 154 zł, zaś cena jednostkowa nabycia obligacji serii D wyniosła 1318,47 zł (wartość nominalna wraz z należnymi odsetkami).

Powyższe transakcje nabycia obligacji zawarte zostały poza rynkiem zorganizowanym.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:

Monika Koszade – Rutkiewicz – Prezes Zarządu

 

Michał Stachyra – Członek Zarządu