+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej informuje, że w dniu 15 lutego 2021 roku, działając na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach zawarł transakcje nabycia 293 sztuk obligacji własnych serii D w celu umorzenia o wartości nominalnej 1000,00 zł każda obligacja, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 1 z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie emisji obligacji serii D, zmienionej uchwałą nr 1 z dnia 7 marca 2016 roku, uchwałą nr 1 z dnia 28 kwietnia 2016 roku, uchwałą nr 1 z dnia 30 września 2016 roku oraz uchwałą nr 1 z dnia 19 maja 2017 roku, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLORZL000126. Łączna wartość transakcji wyniosła 401 595 zł, na którą składa się cena obligacji równa ich wartości nominalnej oraz 108 595 zł wypłaconych odsetek (370,63 zł na każdą obligację).

Powyższe transakcje nabycia obligacji zawarte zostały poza rynkiem zorganizowanym.

Podstawa prawna:

 

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

 

Monika Koszade – Rutkiewicz – Prezes Zarządu

 

Michał Stachyra – Członek Zarządu