+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż w dniu 28 stycznia 2016 roku Emitent zawarł umowę ze spółką zależną A-Z S.A. (dawniej: salon-opon.com S.A.), w której Emitent posiada 100% akcji, na podstawie, której nabył w celu umorzenia 664 (sześćset sześćdziesiąt cztery) obligacje serii C wyemitowane przez Orzeł S.A. na podstawie uchwały Zarządu nr 1 z dnia 6 listopada 2015 roku, za cenę 350,00 złotych za sztukę, tj. za cenę łączną 232.400 zł (słownie: dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta złotych).

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

§ 3 ust. 2 punkt 13 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

 
Osoby reprezentujące Spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu

 

Monika Koszade – Rutkiewicz – Członek Zarządu