+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

 

Zarząd Spółki ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie informuje o rozwiązaniu i rozpoczęciu likwidacji Spółki zależnej Centrum Technologii ESTUDO sp. z o.o.

 

Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki CT ESTUDO Sp. z o.o. odbyło się 04 grudnia 2012 roku, w dniu 05 grudnia 2012r. zostały złożone do KRS dokumenty związane z likwidacją spółki.

 

Głównym powodem likwidacji spółki jest brak wiążącej oferty na zakup tej spółki przez inwestora branżowego.

 

Podstawa Prawna:

 

§ 3 ust. 2 pkt. 13 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 
Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu