+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2022 rok.

 

Załączniki:

 

Orze SA Jednostkowy raport roczny za 2022 rok

Orzeł S.A.  Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego za 2022 rok

 

Podstawa prawna:

 

  • 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  

Monika Koszade-Rutkiewicz – Prezes Zarządu

 

Michał Stachyra – Wiceprezes Zarządu