+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2017.

 

Stanowisko zarządu wraz z opinią rady nadzorczej Emitenta odnoszące się do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania opinii z zastrzeżeniami zostanie opublikowane w ciągu 7 dni.

 

 

Załączniki:

ORZEŁ SA Raport roczny jednostkowy

ORZEŁ SA Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta

ORZEŁ SA List Zarządu

 

Podstawa prawna:

 

  • 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu

 

Monika Koszade-Rutkiewicz – Wiceprezes Zarządu